Privacyverklaring

Uw vertrouwen in De Cuyper groenarchitectuur en zwembaden BVBA (hierna genoemd “DcPools”, “wij” of “ons”) is van essentieel belang, zo ook uw privacy. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.dcpools.be en https://www.dcpools-shop.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DcPools en haar klanten, prospecten en business partners.

DcPools wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DcPools verzamelt, alsook over de wijze waarop DcPools deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het nalaten van uw gegevens via onze website (contactpagina), het aanvragen van informatie via het info@dcpools.be adres, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook nalaten van uw gegevens bij een persoonlijk bezoek, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen.

Soorten persoonsgegevens

DcPools kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • Voornaam
  • Woonadres
  • Bedrijfsadres

Beveiliging persoonsgegevens

DcPools verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. DcPools zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een centrale database (met datacenter(s) binnen de EU).